780 FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI İŞLEYİŞİ

Uygulamada 780 Finansman Giderleri Hesabı genellikle sadece banka kredi faizlerinde kullanılmaktadır. Halbuki sadece banka kredilerinin değil borç niteliğindeki her hesabın bir finansman maliyeti olabilir. Örneğin vadesinden sonra ödenen vergi borcu nedeniyle tahakkuk eden gecikme zamları bir finansman giderli niteliğindedir. Vergi borcunu vadeli o…

Yemek Bedelinde Gelir Vergisi-Prim ve KDV Uygulaması

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. Maddesi ve 186 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yemek bedellerinin vergilendirilmesinde gelir vergisi istisnaları düzenlenmiştir. 5510 Sayılı SGK Kanunu Madde 80/b bendi ve İşveren Uygulama Tebliği düzenlemeleri ile de prim istisnası uygulanmaktadır. Yemek bedellerinin vergi ve prim uygulaması…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi