780 FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI İŞLEYİŞİ

Uygulamada 780 Finansman Giderleri Hesabı genellikle sadece banka kredi faizlerinde kullanılmaktadır. Halbuki sadece banka kredilerinin değil borç niteliğindeki her hesabın bir finansman maliyeti olabilir. Örneğin vadesinden sonra ödenen vergi borcu nedeniyle tahakkuk eden gecikme zamları bir finansman giderli niteliğindedir. Vergi borcunu vadeli olarak ödemenin bir maliyetidir. Dolayısı ile finansman gideridir. Gecikme zamlarını 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabında izleme YANLIŞ BİR UYGULAMADIR. Gecikme zammı gideri 780 Finansman Giderleri hesabında izlenmeli ve beyanname verilirken Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak dikkate alınmalıdır.  


780 FİNANSMAN GİDERLERİ HESABININ İŞLEYİŞİ

78 FİNANSMAN GİDERLERİ: Bu grupta işletmenin borçlandığı tutarlarla ilgili olarak katlanılan ve varlıkların maliyetine eklenmemiş bulunan faiz ve benzeri giderlerle, yansıtma ve fark hesapları yer alır.

780. Finansman Giderleri Hesabı: İşletme faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi amacıyla borçlanılan tutarlarla ilgili faiz, kur farkları, komisyon ve benzeri giderler bu hesaba borç kaydedilir.

Tekdüzen hesap planı açıklamasından görüleceği üzere 780 Finansman Giderleri hesabı borçlanılan tutarlarla ilgili faiz, kur farkı, komisyon ve benzeri borçlanmanın maliyetlerinin izlendiği hesaptır.

 1. Finansman giderleri borçlanılan tutarların maliyetidir.
 2. Bir giderin finansman gideri olabilmesi için borçlanılan bir tutara ait bir maliyet ya da gider olması gerekir.

Örneğin tahsilat için kullanılan pos hesaplarına ait kesintiler bir finansman gideri değildir.

 1. Borçlanılan tutarlar bilançoda
  • 3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ve 
  • 4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar grubunda yer alır.

Dolayısı ile finansman giderleri 3 ve 4 grubunda yer alan borçlara ait finansman giderleridir.

3 ve 4 NOLU KISA VE UZUN VADELİ BORÇLARIN FAİZ, VADE FARKI(KUR FARKI) VE GECİKME VE BENZERİ MALİYETLERİ 780 FİNANSMAN GİDERLERİDİR.

 1. Tekdüzen hesap planı açıklamasına göre aşağıdaki giderler finansman gideridir.
  • Borçlara ilişkin faiz giderleri
  • Borçlara ilişkin kur farkları
  • Borçlara ilişkin vade farkları
  • Borçlara ilişkin komisyon giderleri
 2. Hesap planı bu anlayışla aşağıdaki şekilde açılmıştır. Uygulamada bu kodlamaya dikkat edilmesi gerekir.

 1. Varlıkların maliyetine eklenen finansman giderleri 780 hesaba alınmadan ilgili aktif hesaba alınır.

ÖRNEK: VADESİNDE ÖDENMEYEN VERGİ BORÇLARI İÇİN KATLANILAN GECİKME ZAMLARI BİR BORÇLANMA MALİYETİDİR. YANİ FİNANSMAN GİDERİDİR. UYGULAMADA ÇOĞUNLUKLA 689 HESABA ALINMAKTADIR. DOĞRU UYGULAMA 780 FİNANSMAN GİDERLERİDİR.

Bankaya olan borcumuza ait vade farkı niteliğinde olan kredi faizlerini nasıl 780’e alıyorsak, vergi dairesine olan borcumuza ait vade farkını yani gecikme zammını da 780’e almak gerekir.

Ancak beyannamelerinde zamanında verilmemesi nedeniyle tahakkuk eden gecikme faizi ve pişmanlık zammı olağan bir gider değildir. Aynı zamanda borçlanmanın bir maliyeti değil gecikmenin bir maliyetidir. Bu nedenle 689 hesaba alınması gerekir.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi