İkale Sözleşme Ödemeleri Nedeniyle İşten Ayrılan Personele Gelir Vergisi İadesi Mümkün müdür?


İKALE TAZMİNATI GELİR VERGİSİ İADE TALEP DİLEKÇESİNİ AŞAĞIDAKİ LİNKTEN İNDİREBİLİRSİNİZ.


 27 Mart 2018 tarihinde yayınlanan 7103 sayılı Kanun ile

 • Ücret’in tarifinin yapılarak ücret sayılan ödemelerin sayıldığı 61. Maddeye bent eklenmiştir
 • Gelir Vergisi’nden istisna edilecek tazminat ve yardımlar ile ilgili 25. Maddede değişiklik yapılmış ve

Yapılan bu değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:

İKALE SÖZLEŞMESİ İŞ SONU TAZMİMATLARI V.B. ÖDEMELER ÜCRET TANIMINA DÂHİL EDİLMİŞTİR.

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ücretin Tarifi” başlıklı 61 inci maddesine eklenen bent ile hizmet erbabına hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra ödenen aşağıdaki tazminatlar ücret tanımına dâhil edilmiştir.

 • Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi tazminatı  
 • İkale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar
 • İş kaybı tazminatları
 • İş sonu tazminatları
 • İş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödeme ve yardımların

ÜCRET TANIMINA DÂHİL EDİLEN İKALE SÖZLEŞMESİ İŞ SONU TAZMİMATLARI V.B. ÖDEMELER VERGİDEN İSTİSNA EDİLMİŞTİR. (Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarının Hesaplanmasında Dikkate Alınmak Şartıyla)

Gelir Vergisi Kanunu’nun Gelir Vergisinden istisna olan tazminat ve yardımların sayıldığı 25 inci maddesinde yapılan değişiklik ile hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına ödenecek aşağıdaki tazminat ve ödemeler

 1. Kıdem tazminatından istisna edilecek tutarın hesaplanmasında dikkate alınacak,
 2. İstisna tutarını aşan tutarlar ise ücret olarak değerlendirilerek gelir vergisine tabi tutulacaktır.

Kıdem tazminatı istisna tutarının hesabında dikkate alınacak tazminat ve ödemeler:

 • Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi tazminatı
 • İkale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar,
 • İş kaybı tazminatları,
 • İş sonu tazminatları,
 • İş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların

Yapılan bu düzenleme ile karşılıklı sonlandırma sözleşmesi tazminatı, ikale sözleşmesi tazminatı, iş kaybı tazminatı, iş sonu tazminatı ve iş güvencesi tazminatı ve benzeri ödemeler ücret niteliğinde olacak ancak gelir vergisinden istisna edilecek kıdem tazminatının hesaplanmasında toplama dahil edilecektir. Gelir vergisinden istisna tutarı aşan kısmı vergilendirilecek, istisna tutara kadar olan kısmı vergi dışı kalmış olacaktır.

Tebliğ Örneği 10: (Ç) A.Ş.’de 10 yıl süreyle çalıştıktan sonra 12/1/2018 tarihinde işten ayrılan Bay (H)’ye, işvereni tarafından 1475 sayılı Kanun uyarınca, kıdem tazminatına esas ücreti olan 3.000 TL üzerinden 30.000 TL kıdem tazminatı ile karşılıklı sonlandırma sözleşmesine (ikale) istinaden 50.000 TL iş güvencesi tazminatı olmak üzere toplam 80.000 TL ödeme yapılmıştır.

2/1/2018 tarihi itibariyle 657 sayılı Kanuna tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emekli ikramiyesi tutarı 5.001,76 TL dir.

Bay (H)’ye yapılan 80.000 TL lik ödemenin gelir vergisinden istisna edilecek tutarı aşağıdaki gibi olacaktır.

Kıdem tazminatı tutarı                                                                            30.000,00 TL

İş güvencesi tazminatı                                                                            50.000,00 TL

Ödenen toplam tutar                                                                               80.000,00 TL

Vergiden istisna edilecek tutar (5.001,76x10=)                                           50.017,60 TL

Vergiye tabi tutar (80.000-50.017,60=)                                                     29.982,40 TL

303 SERİ NO’LU TEBLİĞ GEREĞİ İŞ SONU TAZMİNATLARINDA GELİR VERGİSİ İADESİ

11.06.2018 tarih ve 30448 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 303 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin 12. Maddesi aşağıdaki gibidir:

657 sayılı Kanunun 4/b ve mülga 4/c maddeleri kapsamında çalışan personele ödenen iş sonu tazminatlarının vergilendirilmesi MADDE 12 –

(1)  657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki sözleşmeli personele ve mülga (C) fıkrası kapsamındaki geçici personele hizmet sözleşmelerinin sona ermesi nedeniyle ödenen iş sonu tazminatları da 193 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi uyarınca, bu Tebliğin 10 ve 11 inci maddelerinde yapılan açıklamalar çerçevesinde gelir vergisinden istisna edilecektir.

(2) 7103 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki sözleşmeli personele ve mülga (C) fıkrası kapsamındaki geçici personele ödenen iş sonu tazminatları üzerinden gelir vergisi kesintisinin yapılmış olması durumunda, zamanaşımı süresi de dikkate alınarak;

a) Kesilen gelir vergisini dava konusu yapmayan mükelleflerin, ilgili muhasebe birimlerine dilekçeyle başvurmaları,

b) Mahkemelerde ihtilafı devam eden ve bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla yargıda kesinleşmemiş işlemlere ilişkin olarak; mükelleflerin, davalarından feragat etmeleri ve buna ilişkin ilgili mahkemeden feragat ettiklerini gösterir şerhli dilekçe örneğini veya bu belge temin edilemediği takdirde feragat nedeniyle verilecek karar örneğini muhasebe birimlerine ibraz etmeleri

    kaydıyla, tahsil edilen gelir vergisinin red ve iadesi yapılacaktır.

303 Seri No’lu Tebliği’ne göre gelir vergisi iadesi talebine konu olabilecek ödeme iş sonu tazminatıdır.

Özet’le iş sonu tazminatları vergiden istisna olan kıdem tazminatı tutarının hesaplanmasında toplam ödeme tutarına dahil edilecek, istisna kıdem tazminatı tutarına kadar olan tutardan vergi kesilmeyecek, istisna tutarı aşan kısım ise vergilendirilecektir. Bu şekilde yapılan hesaplama ile 7103 sayılı kanunun yayım tarihi olan 27.03.2018 tarihinden önce yapılan iş sonu tazminatlarından yersiz kesilen gelir vergisinin olması durumunda zamanaşımı süresi de dikkate alınarak red ve iadesi yapılacaktır.

............. PERSONELLERİNİN GELİR VERGİSİ İADE TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Söz konusu iade talebine esas dilekçede iş sonu tazminatı ile ihbar tazminatları üzerinden kesilen gelir vergilerinin iadesi istenmektedir.

İhbar tazminatı ile ilgili 303 no’lu tebliğde bir düzenleme yoktur. Ücret tanımına dahil edilen ve aynı zamanda istisna edilecek kıdem tazminatı tutarı hesabında dikkate alınacak olan ödemeler arasında ihbar tazminatı sayılmamıştır.

İhbar tazminatı Gelir Vergisi Kanunu 61. Madde kapsamında ücret niteliğindedir ve gelir vergisinden istisna edilmemiştir. Bu nedenle ihbar tazminatı ödemelerinden gelir vergisi kesilmesi gerekmektedir.

İş sonu tazminatları ise vergiden istisna edilecek tutarın hesaplanmasında toplama dahil edilecek ve sadece istisna tutarı aşan ödemeler vergilendirilecektir.

Sonuç olarak söz konusu personellere yapılan ödemelerden:

 • İhbar tazminatları nedeniyle herhangi bir gelir vergisi iadesi yasal mevzuat çerçevesinde mümkün değildir.
 • İş sonu tazminatlarının vergiden istisna kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınmaması nedeniyle fazla kesilen gelir vergisi var ise ve düzeltme zamanaşımı süresi dikkate alınarak red ve iade söz konusu olabilecektir.

Bu nedenle söz konusu personellere yapılan ödemelerin niteliği, tutarı ve istisna hesaplaması bu anlamda önemlidir.

 • Eğer söz konusu personele yapılan ödemeler arasında iş sonu tazminatı var ise ve
 • Vergi Usul Kanunu Madde 126 gereği düzeltme zamanaşımı süresi geçmemiş ise,

bu tazminatların istisna tutarını aşmayan kısımları üzerinden kesilen vergilerin iadesi söz konusu olabilir.

VUK-126 gereği düzeltme zamanaşımı süresi dikkate alındığında 01.01.2013 öncesinde yapılan ödemeler nedeniyle iade hesaplansa dahi zamanaşımı süresi geçmiş olacağı için red ve iade söz konusu olmayacaktır.

Bu şekilde yapılacak hesaplama ile zamanaşımı süresi de dikkate alınarak gelir vergisi iadesi söz konusu olur ise şirketiniz tarafından muhtasar beyanname yönünden bağlı olduğunuz vergi dairesine dilekçe ile müracaat edilmesi ve vergi dairesi tarafından yapılacak inceleme sonucuna göre red ve iade işlemi yapılır ise tahsil edilecek tutarların verginin mükellefi olan personellere ödenmesi söz konusu olabilecektir.

Bilgilerinize arz ederiz.

AHMET FARUK ÖZDEMİR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi